CTeen shlichus placement

כאשר מקרבים לתומ"צ יהודי מבוגר אזי קירבו אותו בלבד, ואילו כשמקרבים נער צעיר, מקרבים  דורי דורות 

 חיי שרה ל"ב

apply

© CTeen INTL